Zyra e Haradinajt hap konkurs për 92 vende pune

0

Zyra e Kryeministrit ka shpallur konkurs për 92 persona për pozitën ekspert i jashtëm.

Sipas konkursit, ekspertët kërkohen për në fushën e Edukimit, Gjuhën Angleze, Gjuhë Serbe, Gjuhë Turke, Gjuhë Boshnjake, Matematikë, Biologji, Kimi, Fizikë, Histori, Gjeografi, Teknologji e Informimit dhe Komunikimit, Ekonomi, Muzikë dhe Art, varësisht nga fushat.

Ky njoftim është publikuar në faqën zyrtare të Zyrës së Kryeministrit.

Më poshtë gjeni detyrat dhe përgjegjësitë e të angazhuarit për MSHV, kualifikimet përvoja e punës dhe aftësitë.

Detyrat dhe përgjegjësitë e të angazhuarit për MSHV:

Harton materialet e testeve për lëndët përkatëse;

Bën konsultimin e plan-programeve;

Përzgjedh përmbajtjet programore, të cilat ai/ajo i konsideron se duhet vlerësuar;

Materialet e testeve i përgatit bazuar në plan-program;

Konsulton tekstet shkollore;

Dërgon materialet e testeve në formë elektronike dhe në letër të nënshkruar;

Koordinon dhe ndihmon punën e tij/saj me grupin përkatës të ekspertëve të jashtëm;

Detyrat dhe obligimet i dorëzon me afat kohor të zyrja e KNKRS;

Secili material rishikohet dhe miratohet nga ekipi i lëndës përkatëse;

Mban përgjegjesi për saktësinë e materialeve të dërguara;

Jep përgjegjesi për çfarëdo lëshimi nga ajo që është caktuar me marrveshje;

Ofron informata për stafin brenda Zyrës së Koordinatorit Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport për ekzekutimin e detyrave dhe përgjegjësive të tyre;

Harton raporte me shkrim për Koordinatorin Nacional për Kulturë, Rini dhe Sport.

Kryen detyra të tjera të cilat lidhen ngushtë me përgaditjen e materialeve.

Mban konfidenciale punën dhe materialet e hartuara.

Kualifikimi, përvoja e punës dhe aftësitë:

 

Diplomë universitare

Të ketë së paku 5 vite përvojë pune në arsim;

Të jetë i lëmisë/fushës përkatëse për të cilat është i thirrur për hartimin e materialeve;

Të ketë përvojë në përpilimin e testeve në vlerësime të jashtme;

Të njohë mirë kurrikulën dhe të ketë aftësi për hartimin e materialeve sipas hierarkisë së niveleve të dijës;

Të njohë mirë përdorimin e kompjuterit;

Të jetë përson kredibil dhe konfident;

Të respektojë marrveshjen në përpikshmëri;

Si më sipër, KNKRS, bazuar në ligjet në fuqi, do të angazhojë Ekspertë të Jashtëm sipas fushave të poshtë shënuar:

Për Klasën I-II:

1 Ekspert/e i/e jashtëm në fushën e Edukimit (me përvojë punë në ciklin e lartë);

Për Klasën III-V:

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e fillor);

1 Ekspert/e i/e jashtëm në fushën e Edukimit (me përvojë pune në ciklin e lartë);

1 Ekspert/e i/e jashtëm në Gjuhën Angleze (me përvojë pune në ciklin fillor);

Për Klasën VI-IX, Gjuhë Shqipe:

3 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën I-V &VI-IX, Gjuhë Serbe:

 

2 Ekspert i jashtëm (me përvojë pune në ciklin e fillor)

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);

Për Klasën I-V& VI-IX, Gjuhë Turke:

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e fillor)

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);

Për Klasën VI-IX, Gjuhë Boshnjake:

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);

Për Klasën VI-IX, Matematikë:

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Gjuhë Angleze:

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);

Për Klasën VI-IX, Biologji:

4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Kimi:

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);

1 Ekspertë të jashtëm (më përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Fizikë:

3 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Histori:

3 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën VI-IX, Gjeografi:

4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të ulët);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Gjuhë Shqipe:

1 Ekspert të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Gjuhë Serbe:

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

Për Klasën X-XII, Gjuhë Turke:

1 Ekspert të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

Për Klasën X-XII, Gjuhë Boshnjake:

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

Për Klasën X-XII, Matematikë:

4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Gjuhë Angleze:

1 Ekspert të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Biologji:

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Kimi:

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Fizikë:

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Edukatë Qytetare:

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Sociologji:

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Histori:

4 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Gjeografi:

2 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Teknologji e Informimit dhe Komunikimit:

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Ekonomi:

3 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Muzikë:

3 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Për Klasën X-XII, Art:

3 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e mesëm të lartë);

1 Ekspertë të jashtëm (me përvojë pune në ciklin e lartë);

Kohëve të fundit është raportuar për punësimet në institucione të militantëve të partive në pushtet si dhe të familjarëve të tyre.

Në mesin e tyre është punësimi i kunatës së kryeministrit Ramush Haradinaj, e cila është punësuar në Telekom.